Privacyverklaring  en  Toestemming verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Dier in Beweging kan uw (persoons)gegevens verwerken wanneer u gebruik maakt van de diensten van de osteopathiepraktijk. Als u het contactformulier op de website gebruikt verstrekt u ook (persoons)gegevens die door de onderneming verwerkt worden.

Gegevens die verwerkt worden door Dier in Beweging zijn

  • NAW gegevens diereigenaar
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres
  • Naam, afstamming, chipnummer, geslacht, ras en leeftijd van uw dier
  • Bezoekadres waar uw dier verblijft
  • Gegevens van de dierverzekering waar het dier verzekerd is
  • Declaratiegegevens
  • Verwijsgegevens
  • Gegevens dierenarts/specialist/verwijzer
  • Informatie uit de anamnese, onderzoek alsmede het behandeljournaal

Doel

Dier in Beweging verwerkt uw gegevens ten behoeve van de behandeling van uw dier

om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom vraagt of indien u geïnformeerd dient te worden. Indien u telefonisch niet bereikbaar bent kan schriftelijk contact met u opgenomen worden (e-mail en/of per post )om na toestemming van de diereigenaar contact met derden op te kunnen nemen zoals collega’s en dierenartsen

Informatie uit de anamnese, het onderzoek en de behandeling wordt gebruikt om het behandelverloop inzichtelijk te maken.

Duur

Dier in Beweging bewaart uw gegevens voor onbepaalde tijd in de software van IDEXX Animana BV. Zij bewaken cliëntgegevens volgens de richtlijnen in de wet op de privacy. Uw gegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt dan het verlenen van zorg passend bij uw hulpvraag.

Delen

Dier in Beweging verstrekt alleen gegevens aan derden indien u hier toestemming voor geeft en/of uitsluitend in die gevallen indien sprake is van een noodsituatie waarin u zelf geen toestemming meer kunt geven en uw gezondheid of die van uw dier in gevaar is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw (persoons)gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via ilse@dierinbeweging.nl.  Dier in Beweging zal zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Houdt u er rekening mee dat Dier in Beweging als onderneming wettelijk gehouden is de gegevens 15 jaar te bewaren.

Intrekken

U heeft het recht om uw toestemming voor verwerking van gegevens in te trekken. Dit kunt u schriftelijk aangeven via ilse@dierinbeweging.nl.

Klachten

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien Dier in Beweging bovengenoemde aantoonbaar niet naleeft.

Beveiliging

Dier in Beweging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gegevens worden beheerd door IDEXX Animana BV. Zij bewaken onze cliëntgegevens volgens de richtlijnen in de wet op de privacy.

Bij het maken van een afspraak bij Dier in Beweging gaat u akkoord met deze privacyverklaring.

Cookies statement

×

Hoi!

Klik hieronder op Ilse en start Whatsapp chat.

×